СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Уважаеми клиенти,

Вие притежавате свързани превозни средства.


В настоящата рамка Споразумението за управление на данни описва условията, при които се събират и обработват вашите телематични данни, в съответствие с приложимите закони.


За да дадете съгласие, трябва да подпишете настоящото Споразумение.

Bg-bg_bulgarian_RT_SAS_DMAСПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ_v1.0.pdf

За допълнителни въпроси можете да се свържете с търговската организация на вашия оторизиран дилър* на Renault Trucks.


Смяна на собственост

В случай, че продавате вашите превозни средства, трябва:


- Да информирате новия собственик за необходимостта да подпише настоящото СУД с Renault Truck.

- Да попълните онлайн формуляра по-долу


Ако вие сте новия собственик, трябва:


- Да се свържете с оторизиран дилър на Renault Trucks, за да подпишете СУД.

- Да попълните онлайн формуляра по-долу.С настоящото ви информирам, че прехвърлих посочените по-долу автомобили на нов собственик.
Можете да се свържете с новия собственик на следния адрес:

2Mo

Прекратяване

В случай, че искате да прекратите Споразумението за управление на данни, моля, попълнете формуляра по-долу, подпишете го и изпратете сканирано копие на вашия оторизиран дилър* на Renault Trucks.
Формуляр за прекратяване на Споразумение за управление на данни.pdf

*За да намерите най-близкия дилър, моля, отворете Локатор за дилъри