ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Off

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

Използването на сайта www.renault-trucks.com се урежда от френското законодателство.

Renault Trucks SASU разработи този интернет сайт с образователна цел, за лична информация и за комуникация. Можете да разгледате сайта по ваше усмотрение. Имате право да копирате данните, предоставени на този сайт, само за лична и нетърговска употреба, при условие че запазите цялата съдържаща се в сайта информация, отнасяща се до правата на възпроизвеждане и интелектуална собственост. За сметка на това е забранено разпространението, промяната, прехвърлянето, повторното използване, препредаването или използването с търговска или публична цел на информацията от сайта, включваща текста, изображенията, анимациите или звукозаписите без писменото съгласие на Renault Trucks SASU. Достъпът до сайта и неговото използване са подчинени на следните условия (наричани по-долу „Общи условия“) и спазването на всички приложими закони. Достъпът и разглеждането на сайта са обвързани с безусловното приемане на Общите условия и признаването на тяхното предимство пред всяко друго споразумение, обвързващо потребителя и Renault Trucks SASU.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1/ Съдържанието на уебсайта, независимо от неговия характер (а именно снимки, видеозаписи, текстове, емблеми, изображения…) е защитено от права на интелектуална собственост, които са притежание на Renault Trucks и за които Renault Trucks има лиценз

2/ Renault Trucks SASU ще се стреми да представя на сайта само точна и актуална информация; въпреки това Renault Trucks SASU не поема никаква гаранция в този аспект и няма да носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, засягащи съдържанието на сайта.

ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ Е ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ. ТЯ Е ИЗВЪНДОГОВОРНА, ДАДЕНА Е САМО ЗА СВЕДЕНИЕ И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО СЪВЕТ.

Renault Trucks SASU си запазва правото за промяна и/или корекция на съдържанието на този интернет сайт във всеки момент и без предизвестие, без това да ангажира отговорността на Renault Trucks SASU, членовете на мрежата на компанията или нейните служители. Renault Trucks SASU не може да гарантира по никакъв начин изчерпателността на информационното съдържание и не носи никаква отговорност за каквито и да е неясноти, неточности, пропуски или печатни грешки, както и за каквито и да е щети, настъпили в резултат на неправомерно вмешателство на трето лице, довело до промяна на информацията, представена на сайта.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Renault Trucks SASU НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ПРЯКА, КОСВЕНА, КОНКРЕТНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА ЩЕТА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, НАСТЪПИЛА В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ ИЛИ ДРУГ ИНТЕРНЕТ САЙТ, ДОСТЪПЕН ЧРЕЗ ХИПЕРВРЪЗКА ОТ ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО: ФИНАНСОВИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ЩЕТИ И ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ДАННИ ОТ ВАШАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГА СИСТЕМА, ДОРИ АКО Renault Trucks SASU Е БИЛА ИЗРИЧНО ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

Renault Trucks SASU не може в никакъв случай да носи отговорност за неправомерно или противоречащо на представените условия използване, което би нарушило правата на трето лице.

Renault Trucks SASU не предоставя никаква гаранция нито представяне от какъвто и да е вид на всеки друг интернет сайт, достъп до който можете да осъществите чрез настоящия сайт. Тези гаранции и/или представяне са предоставени единствено с цел удобство и в никакъв случай не водят до поемане или приемане на отговорност от страна на Renault Trucks SASU, свързана със съдържанието или използването на тези други интернет сайтове.

Информацията от този интернет сайт може да съдържа справки или препратки за продукти, услуги и т.н. на Renault Trucks SASU, които не са представени или предлагани във вашата страна. Следователно тяхната точност не е гарантирана. Такива справки не означават, че Renault Trucks SASU предвижда да обяви тези продукти, услуги и т.н. във вашата страна. За всякаква допълнителна информация относно предлаганите продукти, услуги и т.н. или за поръчки се свържете с местния търговски представител.

3/ Всяко съобщение или информация, предадени от потребителя до този сайт, чрез електронна поща или по друг начин, съдържащи данни, коментари или предложения, ще бъдат считани за неповерителни и незащитени от право на някакъв вид собственост. Следователно всички изпратени или предадени данни могат впоследствие да бъдат използвани от Renault Trucks SASU и нейните филиали за всякакви цели, включително възпроизвеждане, разгласяване, предаване, публикуване и разпространение. Освен това, Renault Trucks SASU може свободно да разработва всяка идея, концепция, ноу-хау или технология, включени в съобщения, изпратени до сайта от потребител, независимо за какви цели, по-конкретно развойна дейност, производство и търговия с продукти, като използва съответната информация.

4/ Изображенията на лица или места, публикувани на сайта, са собственост на Renault Trucks SASU или се използват с позволение на компанията. Използването на тези изображения от потребител или всяко друго лице е забранено, освен ако не е предвидено друго в тези Общи условия или в текста на сайта. Всяко непозволено използване на тези изображения може да представлява нарушение на законодателството и разпоредбите, прилагани за авторското право, търговските марки, защитата на неприкосновеността на личния живот, рекламата и комуникацията.

5/ Търговските марки, емблеми и отличителни знаци (наричани общо “Марки”), представени на този сайт, са запазени или незапазени марки, принадлежащи на Renault Trucks и на други лица. Никакво упоменаване в този сайт не може да се тълкува като предоставяне под каквато и да е форма на разрешение или каквото и да е право за използване на една или няколко марки без писмено позволение от нейния/нейните собственик/собственици. Всяко използване на Марки или на всяка друга информация, представена на сайта, което не е изрично позволено от настоящите Общи условия, е строго забранено. Renault Trucks SASU предупреждава, че ще защитава своите права на интелектуална собственост с всички възможни правни средства, включително по съдебен път.

Renault Trucks SASU не е проверила всички интернет сайтове, свързани с този сайт, и не може да носи отговорност за тяхното съдържание. Достъпът на потребителя до страници извън този сайт или до който и да е друг сайт е единствено на негова собствена отговорност.

6/ Renault Trucks SASU си запазва правото да променя и актуализира по всяко време настоящите Общи условия. Тези промени и актуализации са задължителни за потребителя, който трябва редовно да прави справка с тази рубрика, за да проверява действащите във всеки един момент Общи условия, които той трябва да спазва.

МАТЕРИАЛИ

INSIGN

Concept, design Paris, Lyon - France www.insign.fr

 

ACTENCY

Development Strasbourg, Paris, Lyon - France www.actency.fr

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits www.mediacenter.renault-trucks.com

VOLVO GROUP IT Web hosting